NEDERLAND - Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per 5 oktober 2022 een landelijke ophok- en afschermplicht in voor locaties met risicovogels.


Het besluit wordt onder meer genomen op basis van een risicobeoordeling van de deskundigengroep dierzieken. Onder andere door het hoge aantal besmettingen en de aankomende vogeltrek is het risico verhoogd. Naast dat deze vogeltrek voor meer kans op besmettingen zorgt, kunnen trekvogels ook een nieuwe vogelgriepvariant met zich mee brengen. De ophok- en afschermplicht is een preventieve maatregel om de kans op introductie van vogelgriepvirus bij gehouden vogels in Nederland te verkleinen. In een aantal gebieden was er al een ophok- en afschermplicht van kracht.

Minister Piet Adema: “Het instellen van een landelijke ophok- en afschermplicht is in de getroffen regio’s een stap terug voor pluimveehouderijen met een vrije uitloop en hobbymatige houders. Dat dit een van mijn eerste besluiten als minister moet zijn, valt me dan ook zwaar. Maar het hoge aantal besmettingen maakt duidelijk dat weer extra voorzorg nodig is. De besmettingen en daaropvolgende ruimingen zijn het hele afgelopen jaar doorgegaan, en hebben een grote impact op de sector en de dieren. We werken hard aan het mogelijk maken van vaccinatie, en ik zal met pluimveehouders in gesprek blijven over een effectieve aanpak van de vogelgriep.”

Of op een locatie de ophokplicht of de afschermplicht geldt, verschilt per soort locatie. De ophokplicht geldt voor houders van commercieel gehouden vogels. Deze vogels moeten in een afgesloten ruimte gehouden worden, bijvoorbeeld in de stal of een loods of een schuur. Een uitzondering geldt voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels. Voor deze vogels geldt geen ophokplicht, maar de hieronder genoemde afschermplicht.

De afschermplicht geldt voor houders van dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels – voor zover dit hoenderachtigen/kippen, watervogels en loopvogels betreft. Zoals hierboven genoemd geldt de afschermplicht ook voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels. De afschermplicht betekent dat deze houders verplicht zijn de genoemde dieren af te schermen om zoveel mogelijk te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan.