NEDERLAND - Minder Nederlanders zijn het afgelopen jaar slachtoffer geworden van criminaliteit. Dit concludeert het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in haar jaarlijkse Veiligheidsmonitor. De politiecijfers bevestigen dit beeld. De politie constateert echter wel een verschuiving naar andere criminaliteitsvormen zoals ondermijning en cybercriminaliteit. Verder valt daling van het aantal aangiften via internet op en het behalen van de norm van het aantal wijkagenten.

Het CBS ondervroeg ruim 149.000 personen naar veiligheidsbeleving en slachtofferschap van criminaliteit. In 2017 gaven ten opzichte van 2012 23 procent minder mensen aan dat ze te maken hadden gehad met geweld, vermogenscriminaliteit of vandalisme. Minder geënquêteerden geven aan zich onveilig te voelen. Ook dat komt overeen met de harde (aangifte)cijfers van de politie.

In 2017 gaf 15 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder in de Veiligheidsmonitor aan het slachtoffer te zijn geworden van veel voorkomende gewelds- en vermogenscriminaliteit en vandalisme. In 2012 was dat nog 20 procent. In die periode daalde het totaal aantal delicten waarvan burgers het slachtoffer werden van 4,9 miljoen naar 3,8 miljoen. De politie registreerde in 2017 0,8 miljoen misdrijven en 1,2 miljoen in 2012.

Het aantal door de politie geregistreerde delicten daalde in tussen 2012 en 2017 met 30 procent, van 4,9 miljoen naar 3,8 miljoen delicten. Het overall oplossingspercentage steeg in 2017 licht met 1% naar 26,3%. Het oplossingspercentage in 2015 en 2016 was 25,3%.

Harde cijfers

Veel vormen van misdaad nemen af, zowel in de slachtofferenquêtes als in harde cijfers. Het aantal geweldsdelicten daalt minder sterk dan vermogensdelicten en vandalisme. Het aantal gevallen van seksueel geweld is nagenoeg gelijk gebleven. Ook geven minder mensen in de enquêtes aan slachtoffer te zijn van cybercrime. Hacken en identiteitsfraude laten een afname zien, maar computervredebreuk en online koop- en verkoopfraude nemen daarentegen toe.

Contact met politie

De respondenten denken iets gunstiger over de politie dan vijf jaar geleden. Wel geven minder mensen aan contact te hebben met de politie. De bereidheid om aangifte te doen is in 2017 niet wezenlijk gedaald. Maar vergeleken met 2012 is deze wel gedaald.

Opvallend is de afname van het aantal aangiften via internet. In april 2017 was een trendbreuk zichtbaar. Dat viel samen met de invoering van sms-authenticatie via DigiD. Dit leverde in 2017 circa 40.000 minder internetaangiften op. De politie en het ministerie van Justitie en Veiligheid bekijken of er sprake is van een structurele trendbreuk en welke eventuele maatregelen kunnen worden genomen.

Dienstverlening

In totaal telde de politie 1.816.580 incidenten met de classificaties ‘Spoed’ en ‘Nu’. Dergelijke meldingen komen voort uit 112-oproepen en telefoontjes naar 0900 - 8844. Bij dit soort urgente meldingen worden een of meerdere politie-eenheden ingezet. De Regionale Servicecentra van de politie beantwoordden gezamenlijk 4.652.835 oproepen naar het ‘geen spoed, wel politie’-nummer 0900 - 8844.

Onzichtbare criminaliteit

De politiecijfers zeggen niet alles. De laatste jaren merken we als korps een verschuiving naar ‘onzichtbare’ criminaliteit, zoals ondermijning. Dat is criminaliteit waar mensen geen aangifte van doen, maar die wel degelijk een maatschappelijk probleem vormt. Het heeft al langere tijd de aandacht van de politie en vraagt ook steeds meer inzet van politiemensen.

  Doelstellingen

  Op speerpunten als georganiseerde ondermijnende criminaliteit, cybercriminaliteit, kinderporno en fraude boekte de politie betere resultaten ten opzichte van de afgesproken doelstellingen. Meer onderzoeken werden opgestart, meer verdachten voorgeleid. Ook legden agenten meer beslag op crimineel geld en goederen:

  • € 360,- miljoen in beslag genomen, in samenwerking met ketenpartners (norm: € 270 miljoen);

  • € 221,- miljoen aan crimineel vermogen afgepakt (norm: € 110 miljoen);

  • 2720 verdachten van fraude vervolgd (norm: 1900);

  • 1361 criminele samenwerkingsverbanden aangepakt (norm: 950);

  • 712 onderzoeken naar kinderpornografie (norm: 650);

  • 43 onderzoeken naar complexe cybercrime afgerond (norm: 40).

  Wijkagenten

  Het afgelopen jaar nam het aantal wijkagenten toe van 3125 in 2016 naar 3445 mannen en vrouwen in 2017. Daarmee voldoet de politie inmiddels aan de gestelde norm.

  Het persbericht van het CBS over de Veiligheidsmonitor