ALKMAAR - Ben je een bedrijf met minimaal 1 fte in dienst? Dan ontkom je niet aan de RI&E. De Risico Inventarisatie en Evaluatie brengt de risico's van je organisatie in kaart. Ook bevat de RI&E een plan van aanpak om deze risico's zoveel mogelijk te mitigeren. Heb je een grotere organisatie, dan is er misschien een preventiemedewerker in dienst die een RI&E kan opstellen. Wat in sommige gevallen ook mogelijk is, is het uitbesteden van de RI&E. Meer weten? Neem dan gauw een kijkje bij HR Navigator en lees verder!

Wie draagt verantwoordelijkheid?

De verantwoordelijkheid voor de opstelling en uitvoering van de RI&E ligt bij de werkgever. Dit houdt in dat je als werkgever ervoor moet zorgen dat alle mogelijke arbeidsrisico’s binnen jouw organisatie in kaart worden gebracht en geëvalueerd. Zoals eerder gezegd, kan een werkgever hiervoor interne medewerkers (zoals een preventiemedewerker) aanwijzen, óf een externe deskundige inschakelen. Vervolgens moet de werkgever een plan van aanpak opstellen om de geïdentificeerde risico’s te beheersen en te verminderen. Een RI&E plan is geen statisch document. Dit wil zeggen dat het regelmatig moet worden bijgewerkt om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te waarborgen.

RI&E in 5 stappen

Het opstellen en uitvoeren van de RI&E kan in 5 stappen worden onderverdeeld:

1. Voorbereiding

In de voorbereidingsfase verzamelt de werkgever alle benodigde informatie over de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. Dit omvat bijvoorbeeld het identificeren van relevante wet- en regelgeving, het beslissen welke werkplekken er onderzocht worden en het betrekken van medewerkers bij het proces.

2. Plan van aanpak

In de tweede stap worden alle potentiële risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd. Dit gebeurt door middel van bijvoorbeeld interviews met medewerkers en het analyseren van bestaande documentatie zoals ongevallenregistraties. De bevindingen worden vastgelegd in een rapport. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld waarin maatregelen worden beschreven om de geïdentificeerde risico’s te beheersen en te verminderen. Dit plan bevat prioriteiten, tijdslijnen en verantwoordelijkheden.

3. Toetsing

Het conceptrapport met plan van aanpak dat in stap 2 is opgesteld, moet door een gecertificeerde deskundige worden getoetst. Deze toetsing zorgt ervoor dat de RI&E voldoet aan de wettelijke eisen en dat de geïdentificeerde risico’s en voorgestelde maatregelen realistisch en uitvoerbaar zijn.

4. Plan van aanpak uitvoeren

Na de toetsing begint de daadwerkelijke uitvoering van het plan van aanpak. Je begint dus met het implementeren van de beschreven maatregelen om de arbeidsrisico’s te beheersen. Hierbij is het belangrijk om de voortgang regelmatig te monitoren en eventuele problemen of obstakels tijdig aan te pakken.

5. Up-to-date houden

Tot slot is de RI&E niet statisch, zoals we al eerder zeiden. Het moet voortdurend worden bijgewerkt om relevant te blijven. Dit betekent dat bij veranderingen in het werkproces, nieuwe technologieën of na ongevallen de RI&E herzien moet worden.