BERGEN - Een fijne plek om te verblijven, met vooral: veel groen en kunst. Anderhalf jaar nadat de gemeenteraad het college opdracht gaf een ontwerp te maken voor de openbare ruimte van Mooi Bergen ligt er nu een plan dat alles in zich heeft. In een stijl en kwaliteitsniveau vergelijkbaar met de ruimte rondom de Ruïnekerk. Een ontwerp  dat niet alléén gericht is op het doorgaande verkeer, maar juist ook uitnodigend is voor wandelaars, fietsers en winkelend publiek. De gemeente maakte het ontwerp samen met een meetekengroep van inwoners. De gemeenteraad beslist in juli of het ter inzage kan worden gelegd voor alle inwoners.

Wethouder Rasch: “In de afgelopen twee jaar heb ik vaak geprobeerd te visualiseren wat een nieuwe inrichting zou betekenen. Met dit ontwerp wordt het groener, met veel ruimte voor ontmoeting en vooral, en dat is echt grote winst, prachtige kunst. Met dank aan de inwoners voor het meedenken en meetekenen.”

Verblijfsruimte

Het centrum van Bergen moet straks meer een verblijfsgebied worden. Dit wordt in het ontwerp bereikt door de openbare ruimte in te richten als een aaneenschakeling van pleinen: het entreeplein bij binnenkomst van het centrum vanaf de Dreef, het dorpsplein op de plek van de huidige Bakemaflat en tot slot de kruising van de Stationsstraat-Breelaan. Tussen de eerste twee grote pleinen komt een groene Bergense laan. Een groot deel van de bestrating van de pleinen en lanen wordt op één niveau uitgevoerd, zonder bijvoorbeeld trottoirbanden. Motieven in de bestrating, kunst en de beplanting begeleiden verkeersgebruikers door het gebied. De gebruikers delen daarmee de ruimte samen in plaats van dat de auto domineert.

Kunst integreren in ontwerp

De vernieuwing van het centrum biedt volgens het college een unieke kans om kunst direct vanaf het ontwerp te laten mee-ontwikkelen en daarmee Bergen als kunstdorp op de kaart te zetten. Kunst kan bijvoorbeeld geïntegreerd worden in de bestrating, in gevels van de bebouwing of in de bushalte op het plein. Het college heeft een bureau opdracht gegeven een voorstel te schrijven hoe dit zou kunnen werken voor Mooi Bergen.

Veel groen

De Dreef, de nieuwe Bergense laan en de Stationsstraat vormen de doorgaande route door het dorp. Om die reden wordt ervoor gekozen om grote lindenbomen langs de nieuwe laan te planten, die aansluiten op de structuur rond de Ruïnekerk en de Breelaan. Naast veel bomen worden er ook groenvlakken gemaakt in de vorm van hagen en kleurrijke vaste planten.

Hoog kwaliteitsniveau

De materialen die gebruikt gaan worden voor de herinrichting sluiten aan bij de materialen rondom de Ruïnekerk en ‘Hartje Bergen’. Er wordt gebruik gemaakt van gebakken straatstenen en duurzame materialen (zoals bijvoorbeeld FSC-hout en LED-verlichting). Daarnaast worden er nog extra elementen aan het centrum toegevoegd, zoals groeneilanden met natuursteenbanden en rond de bestaande kastanje bij de kiosk komt een bijzondere boombank.

Ter inzage na de zomer

Op 15 juni wordt in de commissievergadering van de raad gesproken over het ontwerp. Er is dan gelegenheid om in te spreken. Op 4 juli beslist de raad of het plan ter inzage gelegd kan worden na de zomervakantie. Op dat moment kan iedereen zijn mening geven en suggesties doen voor verbetering. Voor de

herinrichting van

de

openbare ruimte in Mooi Bergen is

een bedrag van € 1,7 miljoen gereserveerd.

Het huidige ontwerp past binnen het budget. Voor de toepassing van kunst in de openbare ruimte is

een extra investering nodig van € 250.000.

Meer informatie?

Op de website www.mooibergen.nl vindt u het ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte en ook het procesvoorstel over het integreren van kunst in de nieuwe openbare ruimte.