ALKMAAR - De gemeente Alkmaar presenteert voor 2018 een sluitende begroting, waarmee het college een robuuste basis achterlaat voor een nieuwe coalitieperiode. De begroting 2018 laat zien dat het positieve beeld van de Voorjaarsnota 2018-2021 voortgezet wordt. Voor het jaar 2018 wordt nu uitgegaan van een positief saldo van € 431.000 en een sluitende meerjarenraming.

De begroting 2018, het financiële huishoudboek van de gemeente, ziet er gezond uit. De jaarrekening 2016 sloot met een positief saldo van € 10,3 mln. De jongste doorrekeningen van de begroting 2017 voorzien een positieve afronding van het huidige jaar. Nu ligt ook een sluitend begroting 2018 voor. Met een overschot in 2018 van € 431.000, op een totale begroting van € 367 miljoen.

Het vertrouwen wordt ook gesterkt door de onlangs gehouden “Stresstest Kengetallen jaarrekening 2016”.

Maatregelen 2018

Met de voorliggende begroting wordt het coalitieakkoord 2015-2018 verder uitgevoerd en is er op onderdelen zelfs nog wat ruimte voor intensivering van beleid. Voor 2018 worden o.a. de volgende maatregelen genomen:

  • Instellen SUS teams en aanpak van woninginbraak
  • Vergroten cultureel aanbod door subsidiëring kleinschalige culturele initiatieven
  • Subsidiëren professionaliseringsslag van het beheer van Museum in ’t Houten Huis
  • Continueren bewonersondernemingen
  • Verbreden scholen “fris” huisvesting naar alle scholen
  • Realiseren toegankelijke en betaalbare peuteropvang en uitbreiden JOGG naar alle scholen
  • Voortzetting van het LHBTbeleid
  • Thuis laten bezorgen van reisdocumenten
  • Investeren in Alkmaar kennisstad
  • Extra bijdrage Jubileum Grote Sint Laurenskerk