BERGEN - De Eeuwigelaan is een mooie en kenmerkende laan in de kern Bergen. Daarnaast is het een belangrijke verbindingsweg voor fiets- en autoverkeer naar de kust. Uit tellingen bleek dat het fietspad te smal is om al het verkeer goed af te wikkelen. Om dit capaciteitsprobleem op te lossen heeft het college ingestemd met een Programma van Eisen; met betrekkelijk eenvoudige ingrepen kan de Eeuwigelaan (verkeer)veilig en toekomstbestendig worden ingericht en blijft het bijzondere karakter van de Eeuwigelaan behouden en wordt dit zelfs versterkt.

Omdat het ongewenst is bomen te kappen om de rijbaan voor auto’s te verbreden, wordt voorgesteld het aantal korte passeer-stroken langs de rijbaan uit te breiden. Het capaciteitstekort op het huidige (twee-richting-)fietspad kan worden opgelost door aan beide zijden van de Eeuwigelaan een éénrichtingsfietspad te realiseren. Daarnaast kan het laankarakter worden behouden door bij uitval nieuwe bomen aan te planten.

Ook wil het college het beeld van de laan versterken door ter hoogte van het Oude Hof het Rondeel te herstellen. Het Rondeel ligt op de kruisig van de Eeuwigelaan en Sparrenlaan. Deze lanen worden van oudsher omzoomd door aarden wallen. Op de kruising vormen de aarden wallen een rozetvormige ruimte, die tegenwoordig door begroeiing is overwoekerd.

Fietspad te smal
De gemeente heeft in 2016 over een periode van tien maanden de aantallen fietsers op de Eeuwigelaan geteld. Uit de tellingen blijkt dat het fietspad gedurende een langere periode dermate druk is dat dit fietspad te smal is om al dit fietsverkeer goed en veilig af te wikkelen. Gedurende meerdere zomerse weken is het zelfs zéér druk. Bovendien is het de verwachting dat het, door een toename van vrijetijdsbesteding en de opmars van de elektrische fiets, alleen maar drukker wordt. Dit probleem kan worden opgelost door aan de zuidzijde van de Eeuwigelaan – op de plek waar nu een voetpad ligt - een fietspad te realiseren. Gevolg is wel dat voetgangers dan voortaan over een fietspad moeten wandelen. Volgens Veilig Verkeer Nederland en de regionale politie is dit geen probleem.

Fietsbeleidsplan
Het Fietsbeleidsplan dat vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld heeft als doel het fietsen in onze gemeente te bevorderen. Binnen het fietspadennetwerk is de Eeuwigelaan opgenomen als belangrijke recreatieve fietsroute van en naar het strand van Bergen aan Zee. De gemeente Bergen zet zich in om recreatieve fietsroutes veilig en comfortabel te maken voor de inwoners en bezoekers.

Klankbordgroep
De gemeente heeft de oplossingsrichtingen besproken met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de Belangenvereniging Eeuwigelaan, wijkverenigingen, de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. In een aantal constructieve overleggen heeft de klankbordgroep de gemeente geadviseerd. Ook heeft de klankbordgroep zelf oplossingen aangedragen. Over de meeste oplossingen was de klankbordgroep positief, maar de bewoners van de Eeuwigelaan zijn het in meerderheid niet eens met plan om een fietspad aan de zuidzijde te realiseren. ‘’Maar het fietspad langs de Eeuwigelaan is nu ongeschikt voor het drukke fietsverkeer en deze risico’s moet de gemeente serieus nemen”, aldus wethouder Peter van Huissteden. ‘’Niet alleen de belangen van de bewoners langs de Eeuwigelaan moeten worden afgewogen maar ook het algemeen belang weegt mee bij het nemen van een beslissing.”

Opdracht gemeenteraad
De gemeenteraad heeft in november 2012 in een motie het college opgedragen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een voldoende breed fietspad te realiseren aan weerszijden van de Eeuwigelaan vanaf het centrum Bergen tot aan de Franschman. Bij dit onderzoek moest de variant worden betrokken waarbij een fietspad aan weerszijden van de Eeuwigelaan zou worden gerealiseerd. In januari 2016 heeft de gemeenteraad een startnotitie vastgesteld waarin de veiligheid van de weg, het fietspad en een visie op de toekomst van de bomen in één plan worden aangepakt. De gemeenteraad heeft hierbij in een amendement het college opgedragen om heldere en realistische kaders te stellen waarbij het doel is om de veiligheid van de Eeuwigelaan via kleinschalige ingrepen te waarborgen.

Planning
Op 11 mei wordt het Programma van Eisen besproken in de algemene raadscommissie. Dan kunnen inwoners inspreken. De raad besluit 1 juni of het plan verder kan worden uitgewerkt in een inrichtingsplan. De klankbordgroep wordt ook bij het opstellen van dit plan gevraagd om advies.