NOORD-HOLLAND - Het duinlandschap in Noord-Holland is een van de parels van de Noord-Hollandse natuur. Om dit beschermde natuurgebied optimaal te behouden en waar nodig te herstellen zijn voor de verschillende gebieden die deel uitmaken van de duinstrook beheerplannen opgesteld. De plannen zijn opgesteld in samenspraak met de omgeving. U kunt de conceptplannen in zien van 30 maart 2017 tot en met 10 mei 2017. In deze periode kunt u op het plan reageren door een zienswijze in te dienen.

Leefgebied van bijzondere dieren en planten behouden

De duinenstrook in Noord-Holland omvat verschillende beschermde natuurgebieden, het Noord-Hollands Duinreservaat, de duinen Den Helder-Callantsoog, Zwanenwater en Pettemerduinen, en Kennemerland-Zuid. De duinen herbergen internationaal unieke natuur, die een belangrijke natuur- en cultuurhistorische waarde heeft. Omdat deze natuur in Europa nog maar weinig voorkomt, wordt het gebied beschermd als Europees Natura 2000 gebied. Voor ieder gebied wordt een beheerplan opgesteld. Hierin staan de maatregelen die nodig zijn en welke huidige activiteiten zonder meer mogen en welke niet of onder voorwaarden zijn toegestaan.

Maatregelen

De afgelopen jaren zijn delen van de duinen ‘dichtgegroeid’ door onder andere stikstofneerslag uit verkeer, landbouw en industrie. Gras- en boomsoorten die profiteren van deze stikstofneerslag hebben  de oorspronkelijke plantensoorten verdreven. Daardoor is ook de dynamiek van wind, zand en water, de kernkwaliteit van dit duingebied, sterk afgenomen.

Er is in de verschillende gebieden al veel gedaan om ervoor te zorgen dat de oorspronkelijke natuur niet verloren gaat. De biodiversiteit zal daardoor weer toenemen. De komende 18 jaar zullen in verschillende fases maatregelen worden genomen die er op zijn gericht om de kwaliteit van de leefgebieden te verbeteren. Dit betekent aanleggen van stuifplekken, af en toe maaien, afplaggen en begrazen. Soms is het ook nodig om bomen te kappen. Ook de bestrijding van ‘exoten’ die oorspronkelijk niet voorkomen in de duinen, zoals rimpelroos en Amerikaanse vogelkers, wordt ter hand genomen.

De omgeving is betrokken

De provincie heeft het beheerplan opgesteld in overleg met de gemeenten, natuurbeheerders, Rijkswaterstaat, Recron, Stichting Duinbehoud en LTO. Bij verschillende informatiebijeenkomsten hebben belanghebbenden uit de omgeving hun ideeën naar voren gebracht, vragen gesteld en hun mening gegeven over het beheerplan.

Gevolgen voor de gebruikers van het gebied

De activiteiten die nu in of rond het natuurgebied plaatsvinden kunnen gewoon door blijven gaan. Net zoals nu al het geval is moet bij nieuwe activiteiten eerst worden bekeken of deze schadelijk zijn voor de beschermde natuur. Voor nieuwe activiteiten kan een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet nodig zijn. De Regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, die de vergunningverlening voor de provincie verzorgt, kan daarover duidelijkheid geven. Het beheerplan heeft een looptijd van zes jaar.

Plannen inzien

Hier kunt u de beheerplannen downloaden. De beheerplannen zijn ook in te zien bij de provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18, 2012 CH te Haarlem en in de gemeentehuizen van de gemeenten waar de duinen liggen. Om de plannen bij de provincie in te zien kunt u telefonisch een afspraak te maken, tel.: 023 - 514 4948.

Meer informatie

Hier is meer informatie over dit onderwerp te vinden.