BERGEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgesteld en stelt voor om 47 artikelen te schrappen, er 23 te wijzigen en er één toe te voegen. ,,Van oudsher hebben we als overheid van alles willen vastleggen in voorschriften. Ons college is er van overtuigd dat we minder regeltjes nodig hebben en nog steeds een gezonde samenleving kunnen vormen. Inwoners zijn zelf prima in staat om rekening met elkaar te houden en elkaar aan te spreken. Het is niet nodig dat de overheid alles regelt, maar het blijft wel wenselijk dat we kunnen inspringen als dat nodig is”, aldus burgemeester Hafkamp.

De paarse krokodil, van een reclamespotje uitgegroeid tot een metafoor voor overdreven regelzucht, wordt daarmee aangepakt in de gemeente Bergen. Hollands Kroon is van de eerste gemeenten die de deregulering van de APV grondig aanpakte. Dit model, hogere wetgeving en het VNG-model hebben voorbeeld gestaan voor de Bergense verordening. Door deze slag denkt het college een betere balans te vinden tussen lastenvermindering enerzijds en de mogelijkheid om op te treden tegen excessen anderzijds.

Schrappen

Met dit als achterliggende gedachte zijn artikelen die zich daarvoor leenden geschrapt of vervangen door algemene regels. Zo heb je geen vergunning meer nodig als straatartiest of om te venten. De algemene regels bieden meer een kader om openbare orde, veiligheid, en milieuaspecten te borgen en ter voorkoming van onaanvaardbare hinder.

Artikelen die al in andere wetgeving zijn geregeld, zijn geschrapt uit de APV. Dit zijn de bepalingregels zoals die bijvoorbeeld al in het wetboek van Strafrecht of het Burgerlijk wetboek staan. Voorbeelden hiervan zijn de artikelen over veiligheid bij kelderingangen of iemands zorgplicht ter voorkoming van schade aan anderen. In de nieuwe APV wordt een artikel toegevoegd. Het gaat hier om de mogelijkheid om ernstige of herhaaldelijke woonoverlast voor de omgeving aan te pakken.