BERGEN - Het rijk gaat voor de Noord-Hollandse kust nieuwe windmolenparken ontwikkelen. Hiervoor moet een kabel worden aangelegd door zee en over land naar het hoogspanningsnet aan de wal. Voordat gestart kan worden met de uitvoering, moet er milieuonderzoek gedaan worden. Het ministerie heeft hiervoor de twee Notities Reikwijdte en detailniveau (NRD) opgesteld en ter inzage gelegd tot en met 29 mei; de NRD kavel V Hollandse Kust (noord) en de NRD Net op zee Hollandse Kust (noord). Het college heeft op beide een zienswijzen ingediend.

Nieuwe windparken op zichtafstand

De gemeente Bergen heeft zich in het verleden ingezet tegen de ontwikkeling van windturbineparken op zee binnen zichtafstand van de kust. Samen met andere kustgemeenten pleitte Bergen voor een alternatieve locatie verder op zee; het zogenaamde IJmuiden Ver. Een locatie waar veel duurzame energie kan worden opgewekt en waardoor de Hollandse kust en de ongerepte horizon niet aangetast zouden worden. Odile Rasch: “Er is uiteindelijk een ander besluit genomen. We moeten nu accepteren dat er een nieuw park op zichtafstand voor onze kust komt. Wel blijven we het proces nauwlettend volgen en aandacht vragen voor de consequenties voor onze gemeente en inwoners.”

Compensatie

Het college heeft dan ook een zienswijze ingediend op de NRD Kavel V. Deze kavel ligt voor de Noord-Hollandse kust. In de zienswijze vraagt het college om het onderzoek naar de inpassing van het park op basis van (milieu) onderzoek te verbreden en compensatie te bepleiten voor ondernemers in de vorm van fondsvorming voor de ontwikkeling van kleinschalige ecologische- en duurzaamheidsprojecten in de kustzone.

Net op zee

Het college heeft ook een zienswijze ingediend op de NRD voor het net op zee. Deze kabel brengt de opgewekte stroom naar land en het landelijk netwerk. Van de zeven varianten voor aanlanding loopt er nog één over het grondgebied Bergen, namelijk ten zuiden van Egmond aan Zee. De kabel loopt door het landelijk gebied en wordt met boring of open sleuf aangelegd. Het college heeft aandacht gevraagd binnen het onderzoek naar de gevolgen van: a) warmte straling op de ontwikkeling van agrarische gewassen, b) het behoud van de opbouw van de bodemstructuur en afwatering, en c) de mogelijke gevolgen van elektromagnetische velden op weidevogels. Het college spreekt ook alvast een voorkeur uit voor een aanlanding van de kabel via het Noordzeekanaal op het verdeelstation in Vijfhuizen of IJmuiden.

Meer informatie

Beide conceptnotities reikwijdte en detailniveau zijn nog in te zien tot en met maandag 29 mei 2017 in het gemeentehuis van Bergen. De stukken zijn ook te vinden op www.bureau-energieprojecten.nl (onder “nu ter inzage”). Hier vindt u ook nadere informatie over het indienen van een zienswijze of reactie.