ALKMAAR - Het broedseizoen van de meeuwen is weer begonnen. Burgers, bedrijven en bezoekers ondervinden nog altijd veel overlast door meeuwen. Om de overlast tegen te gaan neemt gemeente Alkmaar diverse maatregelen.

Zo voert de gemeente momenteel een voorlichtingscampagne om mensen er op te wijzen de meeuwen niet te voeren en geen etensresten achter te laten. Ook kunt u een melding doen bij de gemeente als u een nest op uw eigen dak heeft.

Ontheffing
Gezamenlijk met de gemeenten Haarlem en Leiden is Alkmaar in het bezit van een ontheffing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om onderzoek te doen hoe meeuweneieren te behandelen. De ontheffing maakte het mogelijk te onderzoeken op welke wijze de overlast die meeuwen geven effectief kan worden tegengegaan, zodat inwoners, bedrijven en instanties zoals scholen zo min mogelijk hinder ondervinden.

Beschermde dieren
De meeuw is volgens de Wet Natuurbescherming een beschermde diersoort. U mag meeuwen dus niet opzettelijk storen. Ook is het verboden opzettelijk hun nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen, of meeuwennesten te verwijderen.

Tips om de overlast te voorkomen
Gemeente Alkmaar onderneemt van alles om overlast te verminderen; zo zijn inmiddels op veel plekken, waaronder in de binnenstad, ondergrondse vuilcontainers geplaatst. Dit voorkomt zwerfafval op straat. Afval is een belangrijke voedselbron voor meeuwen. Ook heeft de gemeente een campagne over hoe meeuwenoverlast in eerste instantie te voorkomen en tegen te gaan.

  • Voorkom rommel: Gebruik ondergrondse containers voor uw afval. Gooi geen troep, oud brood of ander (eetbaar) afval op straat.
  • Niet voeren: Voer meeuwen niet! Zolang er voedsel is voor meeuwen, zullen ze de stad niet verlaten. Download de poster en hang deze op bij uw huis of in de hal van uw flat/appartementengebouw zodat uw buren ook op de hoogte zijn.
  • Voorkom dat meeuwen op uw dak nestelen: In het voorjaar starten meeuwen met paren vormen en nestelen. Als ze eenmaal op een dak zitten mag het nest niet meer verwijderd of vernield worden.

Deze tips kunt u nalezen op www.Alkmaar.nl/meeuwen. Hier kunt u ook de poster en flyer “Meeuwen niet voeren” downloaden en tips vinden om uw dak ongeschikt voor meeuwennesten te maken. Wij raden u hierbij aan een professioneel bedrijf in te schakelen.

Melden en meer informatie
Meer informatie over de maatregelen tegen meeuwenoverlast, tips om overlast tegen te gaan en om een melding te doen van een nest op u eigen dak zijn te vinden op www.Alkmaar.nl/meeuwen.