EGMOND AAN ZEE - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft NoordzeeWind B.V., exploitant van het Offshore Windpark Egmond aan Zee, een strafbeschikking van 20.000 euro opgelegd. Het OM verwijt hen het in strijd handelen met meerdere (veiligheids)voorschriften voor windparken op zee, in de periode vanaf augustus 2019 tot en met december 2019. Hiermee heeft NoordzeeWind B.V. zich volgens het OM schuldig gemaakt aan overtredingen van de Waterwet en het Waterbesluit.

Defecte lichtbakens
Het Offshore Windpark Egmond aan Zee is gelegen in de Nederlandse exclusieve economische zone van de Noordzee, ter hoogte van de plaats Egmond aan Zee, gemeente Bergen. In het windturbinepark staan 36 windturbines en een meetmast. Ten einde de veiligheid voor het scheepvaart- en luchtvaartverkeer te waarborgen, dienen de windturbines voorzien te zijn van herkenningstekens en licht- en geluidsbakens. De ononderbroken werking van die tekens en bakens moet zijn gewaarborgd.

Rijkswaterstaat heeft, via een melding en via controlevluchten met een Kustwachtvliegtuig, geconstateerd dat gedurende genoemde periode meerdere lichtbakens (in totaal 11) niet functioneerden. Hierdoor kwam de veiligheid voor het scheep- en luchtvaartverkeer in de omgeving van het Offshore Windpark Egmond aan Zee in het geding.

Defecten aan de windturbines moeten direct aan Rijkswaterstaat gemeld worden. NoordzeeWind B.V. heeft het niet functioneren van de lichtbakens niet tijdigaan Rijkswaterstaat gemeld. Door de defecte lichtbakens heeft NoordzeeWind B.V. geen zorg gedragen voor de goede staat van onderhoud van het windpark.

Herstel- en preventieve maatregelen
Inmiddels zijn door NoordzeeWind B.V. herstelmaatregelen getroffen. Ook worden preventieve maatregelen ingezet om dit soort problemen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. NoordzeeWind B.V. heeft bekend in gebreke te zijn geweest en lijkt lering getrokken te hebben uit de incidenten.

Passende afdoening

De getroffen herstel- en preventieve maatregelen hebben het OM doen besluiten de strafrechtelijke vervolging via een strafbeschikking af te doen. Door betaling van €20.000,- zal NoordzeeWind B.V. niet voor de economische politierechter worden gedagvaard. Het OM ziet de betaling van €20.000,- in de vorm van een strafbeschikking als een passende afdoening.